Verkkosivujen saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta

Viestinnän saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1

(Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.1) kattaa laajan joukon suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös yleisesti käytettävämpää.

Saavutettavuuden neljä periaatetta

 • Havaittavuus: tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita
 • Hallittavuus: käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia
 • Ymmärrettävyys: tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä
 • Toimintavarmuus: sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti.

Verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus. Lisäksi verkkopalvelun käytettävyys on oleellista saavutettavuuden kannalta.

Tekninen saavutettavuus

Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkopalvelua voidaan käyttää teknisten apuvälineiden avulla. Siihen sisältyy mm. se, että verkkopalvelu on koodattu virheettömästi ja standardeja noudattaen.

Sisällön saavutettavuus

Tarkoittaa kognitiivista saavutettavuutta eli sitä, että sisältö on ymmärrettävissä ja helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Saavutettavuutta voi parantaa esim. käyttämällä selkeää yleiskieltä ja jaksottamalla tekstisisältö helposti silmäiltäviksi kokonaisuuksiksi.

Saavutettavuusdirektiivin mukaiset vaatimukset koskettavat julkisen hallinnon ja julkista hallintotehtävää hoitavien organisaatioiden verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia.
Sivustot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, ovat lain vaatimusten piirissä 23.9.2020. Sen jälkeen julkaistujen sivustojen tulisivat olla jo saavutettavia 23.9.2019 alkaen.

Saavutettavuusdirektiivi koskee myös tiedostoja

Direktiivin vaatimukset edellyttävät, että ns. toimisto-ohjelmistojen tiedostomuodoissa julkaistut aineistot ovat saavutettavia. Verkkosivuilla ja digitaalisissa palveluissa julkaistut PDF-, Word- ja PowerPoint-tiedostot tai niitä vastaavat avoimen lähdekoodin tiedostot pitää toimittaa WCAG-ohjeiden mukaan.

Tiedostojen saavutettavuusvaatimusten siirtymäaika

Vaatimukset eivät koske verkkosivustoilla olevia tiedostoja takautuvasti eli ennen 23.9.2018 julkaistuja toimisto-ohjelmistoja. Kuitenkin jos tiedostot sisältävät sellaista tietoa, jota käyttäjä tarvitsee henkilön etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, tällaiset tiedostot on tarvittaessa annettava saavutettavassa muodossa.

Lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sovelletaan digitaalisissa palveluissa oleviin toimisto-ohjelmien tiedostomuotoihin, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Tällaisten tiedostojen pitää olla saavutettavia viimeistään siinä vaiheessa, kun koko verkkopalvelun on oltava saavutettava eli 23.9.2020.

Viestinnän saavutettavuudella edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Kun vaatimukset huomioidaan aidosti, kaikki erilaiset käyttäjät huomioiden – ikääntyneet, aisti- ja liikuntavammaiset henkilöt, lapset, ulkomaalaiset – saavutettavuudesta hyötyvät:

 • sokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja kuurosokeat
 • heikkonäköiset ja värisokeat
 • ikääntyneet
 • kuulovammaiset ja henkilöt, joilla alentunut kuulo
 • henkilöt, joilla on luki- ja hahmotusvaikeuksia
 • henkilöt, joilla on motoristen syiden vuoksi vaikeuksia liikuttaa kättä tarkasti (painonappien yms. toimintoja edellyttävien painikkeiden on oltava riittävän suuria)
 • mobiililaitteiden käyttäjät tai ne, joilla on käytössä vanhat tietokoneet ja hitaat yhteydet (tekstiversiot). Tekstiversiosta hyötyvät sekä ruudunlukuohjelmia käyttävät, että he jotka käyttävät verkkopalvelua hitailla yhteyksillä.

Ovatko saavutettavuusasiat kunnossa?

Teemme saavutettavuusanalyysejä sekä korjaamme olemassa olevia verkkopalveluja saavutettaviksi. Ota yhteyttä, kun toimenpiteitä tarvitaan.

Lisätietoja: Artio Oy, info@artio.fi, puh. +358 400 789 592.

Aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimusten toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Valitse 
Artio

kumppaniksi😊

Eikö
etsimääsi
löydy?