Artio Oy -logo

Palveluiden yleiset toimitus- ja sopimusehdot asiakkaille

1. Soveltaminen

a. Näitä toimitusehtoja sovelletaan Artio Oy:n (jäljempänä ”Artio”) yritysasiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) toimittamiin verkkojulkaisujärjestelmiin, domainien ylläpitoon sekä muihin palveluihin, ellei toisin ole sovittu Artion ja asiakkaan välillä. Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita.

b. Näitä ehtoja ei sovelleta kuluttaja-asiakkaaseen, joka hankkii palveluja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

c. Tilaaja hyväksyy nämä ehdot tilaamalla toimittajalta palvelun. Ehdot ovat voimassa 1.8.2018 alkaen ja ne korvaavat aiemmat ehdot. Aiemmat ehdot ovat kuitenkin voimassa sopimuskauden loppuun sellaisilla tilaajilla, jotka ovat vastustaneet ehtoja ja irtisanoneet palvelunsa ennen uusien ehtojen voimaantuloa.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

a. Osapuolet sopivat palvelusta kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimus syntyy, kun Artio on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen. Sopimuksen katsotaan syntyneen viimeistään, kun palvelu, laite tai sovittu lopputulos on toimitettu asiakkaalle. Mikäli asiakkaalta vaaditaan kohdan 9.h. mukaista ennakkomaksua tai vakuutta, sopimus syntyy vasta asiakaan hoidettua vaaditun ennakkomaksun tai vakuuden.

b. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolella ilman toisen osapuolen antamaa suostumusta. Artiolla on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin Artion kanssa kuuluvalle taholle sekä kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta tai sen osa on siirtynyt. Asiakkaalle ilmoitetaan siirrosta etukäteen. Artiolla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

3. Palvelun tilaaminen ja toimittaminen

a. Artio toimittaa palvelun viimeistään sovittuna toimituspäivänä tai kohtuullisessa ajassa sopimuksen syntymisestä.

b. Asiakas toimittaa Artiolle hyvissä ajoin riittävät tiedot tai niihin liittyvät muutokset palveluiden toimittamista varten. Asiakas vastaa Artiolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä palveluiden soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

c. Asiakkaan on tarkastettava palvelu välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun tilaaja niin ilmoittaa tai maksaa palvelusta.

4. Palvelun tuottaminen

a. Artiolla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Muutokset pyritään tekemään mahdollisimman vähin häiriöin. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Artio ilmoittaa asiakkaaseen vaikuttavista palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

b. Artiolla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämiseen. Artio vastaa alihankkijoidensa tekemästä työstä kuten omastaan.

c. Artio voi lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen ilmoittamanaan ajankohtana perustellusta syystä. Artiolla on oikeus korvata palvelu toisella palvelulla, jonka tekninen toimintakyky ja käytettävyys vastaavat vähintään alkuperäistä palvelua tai ominaisuutta. Korvaavan palvelun hinta voi poiketa alkuperäisen palvelun hinnasta. Mikäli Artio ei tarjoa korvaavaa palvelua, Artiolla on oikeus päättää sopimus lopetettavan palvelun tai sen ominaisuuden osalta siihen hetkeen, kun palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen loppuu.

d. Artiolla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tai sen osan tuottaminen, jos se on tarpeen huoltotöiden tai palvelun tietoturvasta huolehtimisen takia. Artio pyrkii lyhytaikaisiin keskeytyksiin ja asiakkaalle mahdollisimman vähän aiheutuvaan haittaan. Keskeytyksestä tiedotetaan sähköisissä kanavissa.

e. Artio vastaa verkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Artio ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen verkkojen, liittymien, laitteiden tai palveluiden tietoturvasta, ellei toisin ole erikseen sovittu.

f. Artio voi ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Artio tiedottaa tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan, toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista verkkosivuillaan (www.artio.fi) tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

5. Palvelun virhe, palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

a. Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja poikkeama vaikeuttaa olennaisesti palvelun sopimuksen mukaista käyttämistä.

b. Artio on oikeutettu saamaan asiakkaalta hinnaston mukainen korvaus vikailmoituksesta johtuvasta vian selvittämisestä ja korjaamisesta aiheutuvasta työstä ja kustannuksista, jos vika ei johdu Artiosta.

c. Asiakkaan tulee ilmoittaa Artiolle virheestä välittömästi sen havaittuaan. Artio pyrkii korjaamaan palvelussa havaitut virheet niin pian kuin mahdollista. Artio suorittaa virheiden korjaustoimenpiteitä arkipäivisin (ma-pe) klo 8.00 – 16.00 tai muuna erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

d. Artio voi tehdä huolto- ja ylläpitotöitä verkkoihinsa ja palveluihinsa. Artio tiedottaa huolto- ja ylläpitotöistä ja niiden vaikutuksista sähköisissä kanavissa.

6. Palvelun käyttö

a. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ainoastaan siihen tarkoitukseen kuin sopimuksessa on sovittu. Asiakkaan tulee varmistaa, ettei palvelun käytöstä aiheudu vahinkoa Artiolle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas vastaa, ettei palvelun käyttö vaaranna tietoturvaa tai käytettävyyttä eikä loukkaa Artion tai muiden oikeuksia, hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä mukaan luettuna tietosuojasäännöksiä.

7. Vastuu asiakkaan aineistosta

a. Asiakas on vastuussa loppukäyttäjiensä lisäämästä aineistosta ja palvelun käytöstä, näiden ehtojen noudattamisesta sekä hyvän tavan mukaisesta aineistosta, joka ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

b. Artio ei vastaa asiakkaan aineistojen sisällöstä. Artio ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta, katoamisesta tai niistä aiheutuvista vahingoista.

c. Mikäli asiakkaan aineisto sisältää henkilötietoja, asiakas sitoutuu noudattamaan soveltuvaa tietosuojaa ja henkilötietoja koskevaa lainsäädäntöä, pyytämään tarvittavat luvat ja suostumukset sekä tekemään tarvittavat toimenpiteet ja ilmoitukset ennen henkilötietojen käsittelyä palvelussa.

8. Asiakkaan tilat, laitteet ja ohjelmistot

a. Asiakas vastaa palvelun käyttöön tarvittavista, mutta palveluun kuulumattomista tiloista, laitteista, liittymistä, suojauksista, ohjelmistoista, lisensseistä ja verkoista, niiden hankkimisesta, tietoturvasta- ja suojasta sekä niiden dokumentaatiosta ja ylläpidosta.

b. Mikäli palvelu toimittaminen edellyttää Artion pääsyä asiakkaan tiloihin, laitteisiin tai ohjelmistoihin, asiakas vastaa tarvittavan pääsyn järjestämisestä.

9. Maksut ja maksuehdot

a. Asiakas on velvollinen maksamaan palvelusta ja sen käytöstä Artiolle sopimuksessa sovitut maksut. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Artio päättää palveluidensa laskutuskausista ja laskun maksu- ja toimitustavoista, ellei toisin ole sovittu.

b. Asiakas vastaa palvelun oikeudettomasta käytöstä ja palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta Artiolle siinäkin tapauksessa, että joku muu kuin asiakas on käyttänyt palvelua. Asiakas ei kuitenkaan vastaa palvelusta perittävien maksujen suorittamisesta, mikäli asiakas osoittaa, että palvelun oikeudeton käyttö ei ole johtunut asiakkaan huolimattomuudesta. Artiolla on oikeus pyytää asiakasta toimittamaan luotettava selvitys asiakkaan huolellisuudesta.

c. Artio voi laskuttaa asiakkaalta myös Artion palvelun kautta käytettyjen muiden palveluntuottajien maksut, jos Artio on siitä kyseisen palveluntuottajan kanssa sopinut. Maksut laskutetaan kyseisen palveluntuottajan hinnaston mukaisesti.

d. Artion palveluiden tai laitteiden toimitukseen kuulumattomasta työstä, asennuksesta, tarvikkeista ja kulutustavaroista veloitetaan erikseen. Mahdollinen matka-aika ja -kulut veloitetaan toteutuneen mukaisina.

e. Jos asennusta ei pystytä tekemään sovittuna ajankohtana asiakkaasta johtuvista syistä, Artiolla on oikeus laskuttaa asiakkaalta asennusmaksu. Artiolla on oikeus laskuttaa erikseen uusinta-asennuksen asennusmaksu.

f. Mikäli sopimuksen sisältöä tai palveluratkaisua muutetaan asiakkaan vaatimuksesta, Artiolla on oikeus laskuttaa muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset ja -työt erikseen.

g. Jos palvelu on ollut suljettuna tai palvelun käyttö on muutoin ollut rajoitettuna asiakkaasta johtuvasta syystä, on asiakkaan maksettava sopimuksen mukaiset maksut siitä huolimatta, että palvelu on ollut suljettuna tai palvelun käyttöä on rajoitettu.

h. Artiolla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot sekä oikeus vaatia asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta, jos Artio katsoo asiakkaan luottotietojen, maksukäyttäytymisen tai muun perustellun syyn vuoksi saataviensa turvaamisen sitä edellyttävän.

i. Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Artiolla on oikeus periä viivästyneistä maksuista voimassa olevan lain mukaiset todelliset perintäkulut ja käsittelymaksut sekä kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien maksupäivään asti.

j. Artiolla on oikeus muuttaa hinnastojaan. Artio ilmoittaa hintamuutoksista asiakkaalle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa verkkosivuillaan olevassa hinnastossa tai asiakastiedotteella joko kirjallisesti tai sähköisesti asiakkaan laskutus- tai sähköpostisoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Irtisanominen astuu voimaan samana päivänä, jona uusien hintojen on määrä astua voimaan. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen hintamuutoksen, mikäli sopimusta ei ole irtisanottu määräajan kuluessa.

k. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole edellä kohdassa 9.j. tarkoitettua irtisanomisoikeutta, mikäli hinnankorotus perustuu lainsäädännön muutokseen tai oikeuden tai viranomaisen päätökseen. Tällainen korotus astuu voimaan viimeistään sinä päivänä, jona muutos tai päätös tulee voimaan. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta irtisanomiseen hinnankorotuksen perusteella, jos korotus kohdistuu sellaisiin palveluihin tai hinnastoelementteihin, joita ei sopimuksen perusteella sovelleta asiakkaan ja Artion välillä.

l. Mikäli Artio tarjoaa asiakkaalle kolmannen osapuolen lisenssejä, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa lisenssien hintoja, Artiolla on aina oikeus muuttaa hintojaan vastaavasti. Asiakkaalla ei ole tällöin kohdan 9.j. irtisanomisoikeutta.

m. Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Lasku tulee maksaa laskussa annettujen maksutietojen ja ohjeiden mukaisesti.

10. Palvelun sulkeminen

a. Artiolla on oikeus sulkea palvelu tai rajoittaa palvelun käyttöä:

I. Jos asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Artion erääntynyttä saatavaa kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä.

II. Asiakas ei ole toimittanut kohdassa 9.h. mainittua vakuutta tai ennakkomaksua sovitussa ajassa.

III. Se on tarpeen väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi.

IV. Tuomioistuimen, poliisin tai muun toimivaltaisen viranomainen pyynnöstä.

V. Asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi.

VI. Asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

VII. Asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta.

VIII. Asiakasta ei tavoiteta jonkin tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi.

IX. Palvelu on avattu virheellisin tiedoin.

X. Artiolla on syytä epäillä tai jos viranomainen vaatii tai jos kolmas osapuoli osoittaa, että asiakas on hankkinut, toimittanut tai välittänyt palvelun avulla tai sen kautta haitallista aineistoa jollekin tai sitä on palvelun avulla muutoin asetettu saataville tai palvelua on kehotuksesta huolimatta käytetty näiden ehtojen vastaisesti.

XI. Asiakas on toimittanut ei-toivottua aineistoa (ns. SPAM-massalähetykset mukaan luettuna) tai asiakas on käyttänyt palvelua markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden vastaisesti

XII. Artiolla on oikeus rajoittaa asiakkaan palvelua myös tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi tai laatuvaatimusten täyttämiseksi.

11. Asiakaslaite

a. “Asiakaslaite” tarkoittaa Artion asiakkaalle toimittamaa palveluun kuuluvaa laitetta (mukaan lukien ohjelmistot), jotka sijoitetaan asiakkaan tiloihin palvelun tarjoamista varten.

b. Asiakkaalla on oikeus käyttää asiakaslaitetta ainoastaan sopimuksessa sovittuun käyttötarkoitukseen.

c. Asiakas on vastuussa asiakaslaitteen mahdollisesta vahingoittumisesta tai katoamisesta siitä päivästä lukien, jona asiakaslaite toimitetaan asiakastiloihin. Kiinteästi asennettua asiakaslaitetta ei saa siirtää ilman Artion suostumusta.

d. Asiakaslaitteen omistusoikeus säilyy Artiolla. Asiakkaalla ei ole oikeutta korjata, huoltaa, täydentää tai muuttaa asiakaslaitetta tai poistaa asiakaslaitteesta osia tai omistuksesta kertovia merkintöjä ilman Artion suostumusta.

e. Asiakkaan on noudatettava Artion kulloinkin antamia asiakaslaitteen huoltoa ja käyttöä koskevia ohjeita. Asiakkaan vastuulla on estää luvaton pääsy asiakaslaitteeseen ja asiakaslaitteen luvaton käyttö. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa Artiolle mahdollisesta luvattomasta pääsystä tai käytöstä.

f. Artiolla on oikeus poistaa asiakaslaite asiakkaan tiloista sopimuksen päätyttyä. Asiakas huolehtii siitä, että Artiolla on pääsy tiloihin, joihin asiakaslaite on asennettu. Artiolla on oikeus saada korvaus kuluista, joita aiheutuu asiakaslaitteen purkamisesta ja poistamisesta.

12. Tunnisteet

a. “Tunnisteella” tarkoitetaan mm. käyttäjätunnusta, salasanaa, numeroita, PIN-koodia ja vastaavia tunnisteita. Asiakkaan tulee säilyttää palveluun liittyviä tunnisteitaan huolellisesti estääkseen oikeudettoman pääsyn niihin.

b. Jos asiakkaan palveluun liittyvä tunniste katoaa tai joutuu oikeudettomasti kolmannen haltuun, asiakkaan on ilmoitettava tästä välittömästi Artion asiakaspalveluun. Asiakas ei vastaa palvelun oikeudettomasta käytöstä sen jälkeen, kun Artio on ottanut vastaan asiakkaan ilmoituksen katoamisesta tai oikeudettomasta käytöstä. Artiolla on oikeus sulkea palvelu tai estää palvelun käyttö välittömästi edellä mainitun ilmoituksen saatuaan.

c. Artiolla on oikeus muuttaa asiakkaalle annettuja tunnisteita, jos lainsäädäntö, viranomaismääräykset palvelun toimittamisesta, tietoturvasta, asiakkaasta johtuvat tai muut vastaavat syyt sitä edellyttävät.

d. Tunnisteet voidaan muuttaa asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan edellyttäen, että muuttaminen on teknisesti mahdollista eikä muutoksesta aiheudu Artiolle tai kolmannelle kohtuutonta haittaa.

13. Asiakastietojen käsittely

a. Kumpikin osapuoli vastaa soveltuvan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta omalta osaltaan. Toimitettavasta palvelusta riippuen osapuoli voi toimia henkilötietojen osalta joko rekisterinpitäjänä tai käsittelijänä.

b. Artio voi käsitellä ja luovuttaa lain mukaisin edellytyksin asiakasrekisteritietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

14. Luottamuksellisuus

a. Kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan luovuttamatta kolmannelle osapuolelle luottamuksellisia tietoja. “Luottamukselliset tiedot” tarkoittaa sopimuksen sisällön lisäksi myös muuta osapuoleen tai sen liiketoimintaan liittyvää tietoa, jonka osapuolen olisi tullut ymmärtää luottamukselliseksi.

b. Kohdan 14.a. säännökset eivät kuitenkaan estä osapuolta luovuttamasta luottamuksellisia tietoja lain, tuomioistuimen päätöksen tai viranomaisten sitä vaatiessa. Kohta 14.a. ei myöskään estä Artiota käsittelemästä tai luovuttamasta asiakastietoja sovellettavan lain tai annetun suostumuksen mukaisesti.

c. Kohtien 14.a. säännökset eivät estä Artiota käyttämästä tietoja tai muita seikkoja, jotka asiakas on ilmoittanut Artiolle sen normaalien palvelutuotannon ja -prosessien edellyttämässä laajuudessa.

d. Tämän kohdan 14. mukainen salassapitovelvollisuus on voimassa kaksi (2) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

15. Vahinkojen korvaaminen

a. Osapuolella on oikeus saada korvausta välittömistä vahingoista, jotka johtuvat toisen osapuolen tai sellaisen osapuolen, josta kyseinen toinen osapuoli on vastuussa, tuottamuksesta.

b. Ellei erikseen ole toisin sovittu, Artio ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, joiden syynä on tietojen sisältö, asiakkaan sisällön tai muun Artion palveluissa ylläpidetyn tai välitetyn tiedon katoaminen tai tallentumattomuus tai tietokoneviruksen tai vastaavan syyn aiheuttamasta vahingosta, kuten tietojen viivästymisestä, vääristymisestä tai häviämisestä.

c. Asiakas on yksin vastuussa kaikkien palveluihin sijoitettujen sovellustensa, ohjelmistojensa, asiakastietojen ja muun asiakassisällön varmistamisesta ja varmennustallennuksesta. Asiakas on rajoituksetta velvollinen korvaamaan Artiolle kaikki vahingot, joita kohtien 7.a. tai 7.b. rikkomus aiheuttaa.

d. Artio tai Artion palveluntoimittajat eivät takaa, että ohjelmiston palvelujen toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä.

e. Osapuolen vahingonkorvausvastuun rajoituksia ei sovelleta, jos kyseessä on tahallisuus, törkeä tuottamus, henkilövahinko tai pakottavan lainsäädännön mukainen vastuu.

f. Vahingonkorvausvastuun rajoituksista huolimatta asiakas on vastuussa Artiolle kolmansien osapuolten vaatimuksista, joita esitetään Artioa vastaan johtuen siitä, että asiakas on käyttänyt Artion palveluja väärin tai että asiakas on tallentanut tai käyttänyt asiakkaan sisältöä Artion palveluissa lainsäädännön, sopimuksen tai muiden sitoumusten vastaisesti.

g. Hinnanalennusta, sopimussakkoa tai vahingonkorvausta koskeva asiakkaan pyyntö on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun virhe, viivästys tai vahinko on havaittu tai olisi pitänyt havaita. Asiakas ei voi tehdä eikä Artio hyväksy pyyntöä tämän määräajan jälkeen.

16. Ylivoimainen este

a. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

b. Ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Sama pätee, jos ylivoimainen este kohdistuu osapuolen alihankkijaan.

17. Sopimuksen päättyminen

a. Toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus voidaan irtisanoa noudattaen kuukauden (1 kk) irtisanomisaikaa ennen kulloisenkin laskutuskauden päättymistä.

b. Määräaikaiseksi sovittu sopimus ja palvelu ovat voimassa sovitun määräajan eikä sopimusta tai palvelua voi päättää kesken sopimuskauden.

c. Asiakas voi purkaa sopimuksen tai palvelun välittömästi, jos niihin on kohdistunut virhe tai viivästyminen tai mikäli Artio on rikkonut sopimusta olennaisesti.

d. Mikäli sopimus puretaan, Artio ei ole velvollinen palauttamaan jo suoritettuja palvelumaksuja niiltä osin, kun niihin voidaan katsoa kohdistuneen palvelusuoritusta.

e. Artio voi purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain päättymään välittömästi:

I. Jos asiakkaan palvelu on ollut muusta kuin asiakkaan pyynnöstä suljettuna yhden (1) kuukauden.

II. Kun palvelu on ollut suljettuna asiakkaan pyynnöstä vähintään yhden (1) vuoden.

III. Kun palvelua ei ole asiakkaasta johtuvasta syystä toimitettu yhden (1) vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta.

IV. Kun asiakas on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteensa eikä korjaa asiaa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Artion kirjallisesta vaatimuksesta huolimatta.

V. Asiakas on haettu selvitystilaan, saneerausmenettelyyn tai konkurssiin, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi.

18. Ilmoitukset

a. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset kirjallisesti tai sähköisesti Artion posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

b. Artio lähettää tätä sopimusta koskevat ilmoitukset kirjallisesti tai sähköisesti laskutusosoitteeseen, asiakkaan Artiolle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

19. Sovellettava laki ja erimielisyydet

a. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälisyksityisoikeudelista lainvalintaa koskevia säännöksiä.

b. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

20. Toimitusehtojen voimassaolo ja muutokset

a. Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.8.2018. Näitä sopimusehtoja sovelletaan niiden voimaantulon jälkeen tehtyihin sopimuksiin.

b. Artio voi muuttaa tai täydentää näitä yleisiä toimitusehtoja ja muita palveluun liittyviä sopimusehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muutoksista vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa asiakastiedottein kirjallisesti tai sähköisesti.

Päivitetty 26.6.2018

Eikö
etsimääsi
löydy?