Sinulla on 
oikeus

tietosuojaan

Tietosuoja on perusoikeutemme, joka turvaa henkilötietojen turvallisen käsittelyn.  Tällä sivulla voit tutustua Artio Oy:n asiakasrekisterin sekä suoramarkkinointirekisterin tietosuojaselosteisiin.

Tietosuoja antaa edellytykset sille, miten henkilötietoja käsitellään. Henkilötietojen käsittely perustuu aina lakiin ja riippumaton viranomainen valvoo säännösten noudattamista.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Mikäli olet kiinnostunut aiheesta, lue siitä lisää tietosuojavatuutetun sivuilta.

Artio Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Artio Oy
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Artio Oy
Arto Saraniva
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Artio Oy:lle antama toimeksianto tai Artio Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta
 • Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi) Artio Oy:n palveluissa
 • Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen
 • Asiakastietojen sekä asiakas -ja kontaktihistorian hallinta
 • Tuki- ja neuvontapalvelujen järjestäminen asiakkaalle sekä palvelutoimenpiteiden hallinta ja laadun varmistaminen.
 • Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen
 • Asiakkaiden ja Artio Oy:n oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot / Yritystiedot
 • Y-tunnus
 • Postiosoite, postinumero ja toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 • Käyttäjätunnus ja salasana Artio Oy:n verkkopalveluja varten
 • Asiakkaan IP-osoite jokaisen palveluun kirjautumisen yhteydessä

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakkuuden alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, verkkopalvelun lomakkeissa, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

 

6. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjää ei voida tunnistaa.

Artio Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita lisätuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Artio Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Artio Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetusten avulla sekä poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Artio Oy voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Artio Oy:n suoramarkkinointirekisteriin sekä Artio Oy:n kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Artio Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Artio Oy:n markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Pääsääntöisesti Artio Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

 • tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio, Privacy Shield -järjestely tai tietty GDPR-artikla on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
 • sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
 • mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Artio Oy:n sähköinen kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Artio Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Artio Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Artio Oy:n palveluksessa, sekä Artio Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

9. Tietojen säilytysaika

Artio Oy säilyttää asiakastiedot kirjanpitolain edellyttämän säilytysajan, maksimissaan 10 vuotta. Eli tiedot, jotka ovat Artio Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja ja joiden käsittelylle on lailliset edellytykset.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

10. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi  päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Artio Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät Artio Oy:n kuluttaja-asiakasrekisterin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Artio Oy
Arto Saraniva
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjä saa luovuttaa tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mikäli rekisteröity on tietoinen tietojensa luovuttamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää tai kieltää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Artio Oy:n suoramarkkinointi-rekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Artio Oy
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Artio Oy
Arto Saraniva
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin käyttötarkoitus ja nimi on asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan Artio Oy:lle antama toimeksianto tai Artio Oy:n ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteen hoito, hallinta ja kehittäminen
 • Asiakastietojen sekä asiakas -ja kontaktihistorian hallinta
 • Asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdentaminen, tuote- ja palvelutarjoaman kehittäminen sekä liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi
 • Palvelujen tarjoaminen ja markkinointi sekä asiakas- ja markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta.
 • Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja -tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi
 • Viestintä- ja kampanjahistorian hallinta.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakkuuden alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot
 • Yritystiedot
 • Y-tunnus
 • Postiosoite, postinumero ja toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakkaan yksilöivät tunnisteet

 • Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunisteet

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakkuuden alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
 • Asiakas- ja palveluviestien sekä muistutusten tilaukset
 • Asiakkaan itse ilmoittamat personoivat tiedot
 • Asiakkaan ryhmittelytiedot sekä muut analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Tiedot ulkoisista tietolähteistä
 • Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot sekä keskustelut
 • Osallistuminen Artio Oy:n tuote- ja palvelukehitykseen
 • Kilpailuissa tehdyt tehtävät, saavutukset ja palkinnot
 • Asiakaspalvelutapahtumien tiedot
 • Osallistuminen Artio Oy:n kilpailuihin
 • Asiakasetuihin ja arvontoihin osallistumiset ja lunastukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä, tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.

Asiakkaan tietoja päivitetään ja tarkistetaan tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi asiakkailta palveluiden yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Evästeet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjää ei voida tunnistaa.

Artio Oy:n käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä (esim. mahdollistamaan sen, että asiakkaan ei ole välttämätöntä syöttää kirjautumistietojaan joka kerta uudelleen). Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään myös verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen verkkopalvelussa (esim. vierailtuasi verkkosivustollamme voimme mainostaa aiemmin katselemiasi tuotteita ja niihin liittyviä muita lisätuotteita sivustollamme tai kumppaneidemme verkkosivustoilla), sivuston kehittämiseen sekä markkinointitoimenpiteiden mittaamisessa ja optimoinnissa.

Artio Oy:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Artio Oy ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen asetusten avulla sekä poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla.

Asiakastietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.

Palvelujen käytettävyyden parantamiseksi Artio Oy voi tehdä tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikeistä tai hiiren liikkeistä.

Asiakastietoja voidaan siirtää Artio Oy:n suoramarkkinointirekisteriin sekä Artio Oy:n kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvonta- kontaktointi- tai tutkimusrekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Artio Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa Artio Oy:n markkinoinnin toteuttamiseen osallistuville yhteistyökumppaneille kohderyhmien muodostamiseksi markkinointiyhteistyökumppaneiden palveluissa.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Pääsääntöisesti Artio Oy ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

 • tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio, Privacy Shield -järjestely tai tietty GDPR-artikla on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
 • sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso,
 • tai mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Artio Oy:n sähköinen kuluttaja-asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.

Artio Oy:n manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.
Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Artio Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Artio Oy:n palveluksessa, sekä Artio Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

10. Tietojen säilytysaikaa

Artio Oy säilyttää vain Artio Oy:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Tietojen säilytystarve selvitetään kahden vuoden välein.

11. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi. Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Artio Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät Artio Oy:n kuluttaja-asiakasrekisterin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Artio Oy
Arto Saraniva
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 19 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterinpitäjä saa luovuttaa tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten, mikäli rekisteröity on tietoinen tietojensa luovuttamista.

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää tai kieltää suoramarkkinoinnin suostumuksia ja kieltoja tunnistautuneena verkkopalvelussa ja asiakaspalvelussa.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Artio Oy:n tietosuojaseloste .fi-verkkotunnusrekisterivälityksen asiakkaille

 fi-verkkotunnusrekisteriin rekisteröimiemme asiakkaiden henkilötitetosuojaseloste.
Traficomiin tallennattavat tiedot tallennetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 164 §:n2 momentin, 165 §:n, 167 §:n, 168 §:n ja 170 §:n mukaisesti.

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Artio Oy
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Artio Oy
Arto Saraniva
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

3. Rekisterin nimi

Artio Oy Fi-verkkotunnusrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Fi-verkkotunnusten välittäminen on toimintaa, jolla tarkoitetaan fi-verkkotunnusten rekisteröintimerkintöjen tekemistä fi-verkkotunnusrekisteriin ja näiden tietojen hallinnointia, kuten päivittämistä. Merkintöjä fi-verkkotunnusrekisteriin voi tehdä vain verkkovälitysilmoituksen Traficomille tehnyt toiminnan harjoittaja, eli fi-verkkotunnusvälittäjä.

Fi-verkkotunnus on merkittävä käyttäjän nimiin ja verkkotunnusvälittäjän on merkittävä fi-verkkotunnusrekisteriin verkkotunnuksen käyttäjää koskevat oikeat, ajantasaiset ja yksilöivät tiedot sekä kuulemisiin ja tiedoksiantoihin käytettävä sähköpostiosoite.

Välittäjän velvollisuutena on pitää tiedot ajantasalla.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi.

Rekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakkaan tunnistaminen ja käyttäjänhallinta
 • Asiakkaiden yksilöinti (identifiointi), todentaminen (autentikointi) ja valtuuttaminen (auktorisointi)
 • Palvelujen tietoturvallisuus sekä käyttöoikeuksien ja pääsyn hallinta
 • Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja kehittäminen
 • Asiakastietojen sekä asiakas -ja kontaktihistorian hallinta
 • Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • Nimitiedot / Yritystiedot
 • Y-tunnus tai henkilötunnus
 • Postiosoite, postinumero ja toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • Asiakkuuden alkaminen, päättyminen, tilat ja tasot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tiedot saadaan suodaan asiakkaalta rekisteröimispyynnön yhteydessä, tai tietojean päivitystarpeen yhteydessä. Rekisterissä ei säilytetä tai ylläpidetä mitään muita teiotja, kun fi-verkkotunnusrekisterin vaatimat tiedot. 

6. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme verkkotunnusrekisteriin merkitsemiämme ja rekisterissä ylläpitämiämme henkilötietoja vain sen ajan, kun fi-verkkotunnus on ylläpidossamme tai verkkotunnus on voimassa suoja-aikoineen.

Tunnuksen ylläpidon päättyessä poistamme asiakkaan tiedot rekisteristä.

7. Tietojen oikeellisuus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Artio Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja vain asiakkaan ilmoittaessa tietojen muuttuneen. 

Tarkastuspyynnön tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:

Artio Oy
Arto Saraniva
Koskentie 11
42100 Jämsä
+358 400 789 592
info@artio.fi

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaalta varmennettuun osoitteeseen.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisterin tietoihin ei ole pääsyä muilla kuin Artio Oy:n fi-välittäjärekisteriä ylläpitävillä henkilöillä sekä Traficomilla.

Eikö
etsimääsi
löydy?