ARTIO OY:N LUOTTOMAKSUEHDOT ASIAKKAILLE

1. Soveltaminen

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Artio Oy:n (jäljempänä ”Artio”) asiakkaalle (jäljempänä ”asiakas”) luottokaupalla myymiin verkkojulkaisujärjestelmiin, domainien ylläpitoon sekä muihin palveluihin, ellei toisin ole sovittu Artion ja asiakkaan välillä. Palveluilla tarkoitetaan sekä asiantuntijatyötä että tietoteknisesti tuotettuja palveluita.

Luottokaupalla asiakas voi hankkia palveluita kertamaksulla tai maksuajalla. Asiakas sitoutuu maksamaan palvelun kokonaishinnan sopimuksessa sovitun maksuajan mukaisesti.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Artio Oy on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen. Ennen sopimuksen hyväksymistä Artiolla on oikeus tarkistaa asiakkaan luotto-, henkilö- tai yhteisötiedot ja tarvittaessa vaatia vakuusmaksu.

Artio voi myös olla hyväksymättä asiakkaan tilausta.

3. Käyttöoikeus palveluun ja tekijänoikeuksien siirtyminen asiakkaalle

Palvelun käyttöoikeus siirtyy asiakkaalle luovutushetkellä, ellei toisin ole sovittu. Kun käyttöoikeus palveluun on siirtynyt, asiakas vastaa sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisesta.

Sopimuksen lopulliset tekijänoikeudet siirtyvät asiakkaalle siinä vaiheessa, kun maksu on kokonaisuudessaan suoritettu.

4. Palveluiden hinta, maksaminen ja maksuaika

Palvelun kokonaishinta, kuukausierä ja sopimuskauden kesto on ilmoitettu sopimuksessa. Asiakkaan velvollisuus maksaa sopimuksen mukaiset kuukausierät alkaa, kun palvelu on luovutettu. Sopimus päättyy, kun asiakas on suorittanut kaikki sopimuksen mukaiset maksut.

Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa sovittua laskutusväliä Artion ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla ja oikeus maksaa ennenaikaisesti kaikki jäljellä olevat kuukausierät kertasuorituksena. Lasku toimitetaan asiakkaan valitsemalla toimitustavalla. Lasku tulee maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä laskussa olevilla maksutiedoilla.

Artiolla on oikeus periä viivästyneestä maksusuorituksesta korkolain mukaisesti viivästyskorkoa. Viivästyneen maksun maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu. Artiolla on myös oikeus periä viivästyneen maksun perinnästä aiheutuneet kustannukset.

Asiakas vastaa Artiolle antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tietojensa, esimerkiksi osoitetietojen, muutoksesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai jäljellä olevia maksuja kolmannelle osapuolelle ilman Artion etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Artiolla on oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen voidaan maksut suorittaa pätevästi vain siirronsaajalle.

Mikäli Artio irtisanoo tai purkaa asiakkaan sopimuksen maksamattomien laskujen tai muun olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, on Artiolla oikeus eräännyttää loput kuukausierät heti maksettavaksi.

5. Takuu ja virhevastuu

Artio vastaa palveluidensa virheestä kuluttajansuojalain mukaisesti. Virhetilanteessa Artiolla on oikeus ensisijaisesti korjata virhe. Asiakkaan tulee ilmoittaa virheestä Artiolle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Kaikki asiakkaan palveluihin tallentama sisältö, tieto tai muu aineisto on aina asiakkaan vastuulla. Artio ei vastaa huollon tai korjauksen yhteydessä palveluista kadonneista tai tuhoutuneista sisällöistä, tiedoista tai muista aineistoista.

6. Erimielisyydet

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista Artion ja asiakkaan välisillä neuvotteluilla, voi asiakas riitauttaa asiansa oikeuden käsiteltäväksi. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan kansainvälisyksityisoikeudellista lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

7. Sovellettavat ehdot ja ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan soveltuvin osin Artion yleisiä sopimusehtoja sekä kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa.

Päivitetty 26.6.2018